Kezdőlap

Beiratkozás

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2018/2019. TANÉVRE

 

A beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A beiratkozás helye:

Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.

 

 

1.     A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

         A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

-járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

·        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.

         Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

-A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

-Ha a tanköteles korba lépő gyermek tankötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

*A szükséges nyilatkozat a honlapról letölthető vagy iskolánk portáján átvehető.

További fontos tudnivalók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot a tagintézmény-vezető küldi meg a szülő részére.

Amennyiben a választott iskola vezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

A kérelmet, a fellebbezést a tagintézmény-vezetőjéhez kell benyújtani, amelyet a tagintézmény-vezetője, javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró intézményvezető részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja.

A benyújtott kérelmeket az intézményvezető a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 

Győr, 2018. március 12.

Csengeri Mária

tagintézmény-vezető

 

Files:
3. sz. melléklet Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
Date 2018. március 12. hétfő, 09:26 File Size 24.47 KB Download 78.00 Download

Iskolai körzethatárok GYMSM 2018-2019. tanév
Date 2018. március 12. hétfő, 09:25 File Size 1012.88 KB Download 66.00 Download

Győr iskolai felvételi körzetei 2018-2019. tanév
Date 2018. március 12. hétfő, 09:24 File Size 2.14 MB Download 70.00 Download

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013
Date 2018. március 12. hétfő, 09:27 File Size 16.03 KB Download 61.00 Download

Közlemény
Date 2018. március 12. hétfő, 09:24 File Size 67.5 KB Download 75.00 Download