AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS A 2021/2022. TANÉVRE

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2021/2022. TANÉVRE

A hirdetmény fontos szülői feladatokat tartalmaz, ezért kérjük, hogy figyelmesen szíveskedjen elolvasni!

 

Intézményünk neve:      Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola

Címe:                             9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.

OM száma:                    203037/029

A beiratkozás módja:

Ø Elektronikusan a Kréta rendszeren keresztül

Ø Személyesen, csak különösen indokolt esetben

A beírás időpontja:       2021. április 15-16.

I.               Tennivaló a beiratkozás előtt

Ø  Amennyiben szándéknyilatkozatát iskolánk választására vonatkozóan a REGISZTRÁCIÓS KÉRDŐÍV kitöltésével még nem jelezte intézményünk felé, akkor ezt 2021. április 12. napjáig szíveskedjen megtenni.

Ø  A Regisztrációs kérdőív honlapunkról letölthető vagy kinyomtatva, iskolánk bejáratának előterében is átvehető.

A Regisztrációs kérdőív visszaküldése az iskolába:

·       E-mailben:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

·       Az iskola bejáratánál elhelyezett gyűjtődobozba bedobható.

ØA jelentkezési szándék jelzése iskolánk titkárságán telefonon keresztül is lehetséges:

·       Telefonszám: +36 20/430-46-49

Munkanapokon 8:00-15:00 óra között.

ØAmennyiben Ön iskolánk körzetében lakik, de a szabad iskolaválasztás jegyében másik iskolát választott, akkor erről szíveskedjen tájékoztatást adni iskolánk titkárságán. Telefonszám: +36 20/430-46-49

II.            Tudnivalók elektronikus beiratkozás esetén

1.    Az elektronikus jelentkezés felülete:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A felület megnyitásának időpontjáról a későbbiekben kap tájékoztatást a Kréta felületen keresztül.

FONTOS! Kérjük, hogy a jelentkezési adatlapot mindenre kiterjedően, nagyon pontosan, a valóságnak megfelelően szíveskedjenek kitölteni! Ezzel segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a feldolgozás folyamata zökkenőmentes legyen.

2.    Technikai segítség, útmutató a felület használatához

·       e-Ügyintézés kérelmezői oldala

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

·       Beiratkozás az általános iskolába

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

III.         A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

1.    A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

2.    A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

3.    A gyermekkel együtt élő törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

4.    A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

* Kérjük, hogy online jelentkezés esetén a személyes okmányokat egy A4-es lapra helyezve szíveskedjenek lefényképezni és a jelentkezési felületre csatolt fájlként feltölteni.

 

5.    Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

üAmennyiben a szülő kérvényt nyújtott be a tankötelezettség megkezdésére vonatkozóan az Oktatási Hivatalhoz, akkor az Oktatási Hivatal határozata (eredeti példány).

üAmennyiben van:

·      járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

·      sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

·      logopédiai szakvélemény.

* Online jelentkezés esetén csatolt fájlként feltöltendő.

6.    Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Online jelentkezés esetén, a pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja.

Szükség esetén az online felületre fel kell tölteni:

                         - a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozatát,

                         - a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát,

                         - a gyámhivatal határozatát,

                         - a bírósági ítéletet.

7.     Nyilatkozat a szülő tájékoztatási kötelezettségéről* ( 3/a számú vagy 3/b számú melléklet)

* A szükséges nyilatkozat a honlapról letölthető vagy iskolánk előterében átvehető munkanapokon 8:00-15 óra között.

* Online jelentkezés esetén csatolt fájlként feltöltendő.

·       Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába.

    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet –

    - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók:

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései

A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük.

4:174. § [A gyermekkel együtt élő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1)   A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2)   A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3)   Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt
felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

4:176. § [A különélő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

Ha a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosítja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet gyakorlására, a szülői felügyeletet e tekintetben a különélő szülő gyakorolja. A különélő szülő tevékenységéről a szülői felügyeletet egyébként gyakorló szülőt tájékoztatni köteles.

4:177. § [Közvetítés a gyámhatósági eljárásban]

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

 

8.    Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

 * Online jelentkezés esetén, a pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja.

·       A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

o   Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Ha a tanköteles korba lépő gyermek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, akkor ennek tényét a szülők az Oktatási Hivatal felé kötelesek bejelenteni.

- A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, majd a kinyomtatott kérelmet az alábbi címre elküldeni:

Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

Budapest, Pf. 19.

1363

9.     Nyilatkozat az etika/hit-és erkölcstan tantárgy választásáról

* Online jelentkezés esetén, a pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja.

10. Nyilatkozat az adatvédelemről

*A szükséges nyilatkozat a honlapról letölthető vagy iskolánk előterében átvehető munkanapokon 8:00-15 óra között.

* Online jelentkezés esetén csatolt fájlként feltöltendő.

A feltöltött dokumentumok eredeti, aláírt példányát a 2021/2022. tanév első napján kérjük bemutatni!

IV.          Tudnivalók személyes beiratkozás esetén

Ø    A személyes beírásra csak különösen indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

·       Telefonszám: +36 20/430-46-49

·       Munkanapokon 8:00-15:00 óra között.

·       A személyes beiratkozás helye: Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.

Ø    A beiratkozáshoz szükséges okmányok, dokumentumok listája az elektronikus úton történő beiratkozásnál olvasható.

*A szükséges egyéb nyilatkozatok a honlapról letölthetők vagy iskolánk előterében átvehetők munkanapokon 8:00-15 óra között:

ü2. számú melléklet,

ü3. számú melléklet,

ü3/a vagy 3/b számú melléklet,

üNyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról,

üAdatkezelési nyilatkozat.

Kérjük, hogy a fenti nyilatkozatokat előre szíveskedjenek kitölteni.

V.             Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK azonosító lapot az eredeti dokumentumok bemutatásának időpontjában kérjük leadni. A járványügyi helyzetre való tekintettel várhatóan a 2021/2022. tanév első tanítási napján.

 

VI.          További fontos tudnivalók

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az igazgató küldi meg a szülő részére.

Amennyiben a választott iskola vezetőjea gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (3) bekezdése, valamint a Szkt. 37.§ (1) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül.

Az elsőfokú felvételi határozat ellen benyújtott eljárást megindító kérelmet az Szkt. 37. § (2) bekezdés b) pontja és 37. § (4) bekezdése alapján a Szakképzési Centrum főigazgatója bírálja el.

A kérelmeket Hartyándiné Frey Aranka főigazgató asszonynak (Győri Szakképzési Centrum 9024 Győr,Nádor tér 4.) kell címezni, de a Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán út 20-24.) kell benyújtani.

A kérelmek benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

·       a felülbírálati illetve törvényességi kérelem indoklása (milyen egyéni érdeksérelem érte a tanulót, illetve milyen jogszabálysértést tapasztalt a szülő a felvételi eljárás során),

·       az általános iskola elutasító határozata.

Győr, 2021. március 23.

                                                                                         Fekete Szabolcs

                                                                                              igazgató