Kezdőlap

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2017/2018. tanévi központi írásbeli vizsgákról

 


 

 

Tájékoztató a dkok, aszülőkés azáltalános iskolákszámára a köpfokú beiskolázásrendjéről, valamint a2017/2018. tanévi központi írásbelivizsgákról

 

 

Aközépfokúiskolákbatörténőjelentkezésrendjétésafelvételieljárásszabályaitanemzetiköznevelésrőlszóló2011.évi CXC.törvény (atovábbiakban:Nkt.)ésa20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet,arendeletbenmeghatározottfeladatok végrehajtásáhozkapcsolódó aktlis határiketa2017/2018.tanévrendjérőlszóló  14/2017. (VI. 14.)EMMIrendelet2.

 számú  melléklete  tartalmazza.Jelenismertetőnksegítségetkívánnyújtaniatájékozódásban,ámnempótoljaazemlített jogszabályokismeretét.

 

Felhívjukafigyelmetaz www.oktatas.huoldalona  Köznevelés\zépfokúfelvételielrás\Aktuálisbeiskolázásiidőszak (2017/2018.  tanév)  menüpontbanmegtalálható     Felvételi  a  középfokú  iskolákban  a  2017/2018.  tavben  című–

kiadványra, amelyrészletesinformációkattartalmazaközépfokú felvételieljárásmenetére vonatkozóan.

 

1.   Aközponti írásbelifelvételivizsgákról

 

Azépfokúfelvételielráskeretébenazintézménya felvételikérelmekről

   vagykizárólagazáltalánosiskolaitanulmányieredmények(atovábbiakban:tanulmányieredmények)

alapján,

   vagygimziumésszakgimziumeseténatanulmányieredményekésaközpontilagkiadottegységes

feladatlapokkalmegszervezett írásbelivizsga(a továbbiakban:központiírásbelivizsga)eredményeialapján,

   vagygimziumésszakgimnáziumeseténa tanulmányieredmények, továbbá aközponti ísbelivizsga és a szóbelivizsgaeredményeialapján

dönthet.

 

Afelvételitszervező intézménytovábbiísbelivizsgán valórészvételtajelentkezőktőlnemkövetelhetmeg.

 

Helyiszervezésű,szóbelivizsgátcsakazaközépiskolaszervezhet,amelyik előírjaaközpontiírásbelivizsgánvaló részvételt.Aszóbelivizsgaaz általános felvételieljárás időszakában,az írásbelivizsgák lebonyolításaután atanév rendjébenmeghatározottidőpontban(2018. február 22.–március13.között)tarthatómeg.Aszóbelivizsgák megszervezéséreminden középiskolalegalábbháromnapotköteles kijelölniafentiekbenmeghatározott iszakonbelül.

 

Haaközépiskolanemzetiséginevelés-oktatástfolytat,akkoraközpontimagyarnyelvifeladatlapok helyetthelyben készített,nemzetiséginyelvűszövegértési feladatsorthasználhat,deebbenaz esetbenfelvételieljárásábanköteles a központimatematikaírásbelivizsgaeredményétfigyelembevenni.Az intézmény ekkoriskötelesaközponti írásbeli vizsgátmindkét tantárgyból (matematikábólés magyarnyelvl)megszervezni.

 

Ahelyben készített,nemzetiséginyelvű szövegértésivizsgátaz általános felvételieljárás időszabanlehet megszervezni,ahelyisajátosságoknakmegfelelően,lszerűenaszóbelivizsgákidőszakában(2018.február22. - március13. kött). Ezen vizsgáknapjaazonban nemeshetegybeegyikközpontiírásbelivizsga napjávalsem.

 

-     Ha  a  középfokú  iskola  művészeti  vagy  testnevelési  tanulmányi  területen  hirdet  felvételt,  további  készségek, képességek meglététis vizsgálhatja.

-     Sportiskolába  az  a  tanuló  vehető  fel,  aki  megfelel  a  sportegészségügyi  és  fizikai  képességfelmérési  vizsgálat követelményeinek.

-     Haanevelési-oktatásiintézményvallási,világzetitekintetbenelkötelezettintézménykéntműködik,atanulók

felvételétvalamely vallás,világzetelfogadásáhozkötheti,ésezta felvételieljáráskeretében vizsgálhatja.

-     Aszakképzőiskolaafelvételtaszakképzésrevonatkozójogszabályokszerintegészségügyi,pályaalkalmassági követelményekteljesítéséhez kötheti.

-     Aszakiskolábaésakészségfejlesztőiskolábaafelvételkizárólagasajátosnevelésiigénytmegállapítószakértői

bizottságiszakvéleményalapjántörténhet.

Afent felsoroltvizsgálatokeredményea felvétel feltételeként figyelembevehető,dea felvehetőtanulók rangsorolásában nemjátszhat szerepet.

Az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programba  törté jelentkezés  esetén  a  felvételi  kérelmek  elbírálásakor  a

tehetségbeválogatásonszerzettminősítést,valamintaközpontiírásbelivizsgaeredményeitkellfigyelembevennimindt tárgyl.


A6ésa 8évfolyamosgimziumok,valaminta9.évfolyamratörténőbeiskolázászponti írásbelivizsgáitamagyar nyelviésamatematikaikompetenciákatmérőközpontilagkiadott, egységesfeladatlapokalapján,országosanegységes eljárásrendszerintkellmegszervezni. Mindháromkorcsoportszámára (a6,ill.a 8évfolyamos gimziumi, valaminta 9. évfolyamra történő beiskolázásközpontiírásbelivizsgájához)külön feladatlapésjavítási-értékeléstmutató készül.

 

Amennyibenaközépiskolavalamelytanulmányi teleténelőírjaaközponti ísbelivizsgán történő résztelt, mindkéttantárgybólkötelesmegszervezni azt.

 

Aközpontiírásbelivizsgánelérhetőeredménynek aziskolafelvételieljárásában amegszerezhetőösszesítetteredmény, felvételiösszpontszámminimum50%-átkellképviselnie.Aközépiskola választhat,hogymelyiktárgyból(magyarnyelv és/vagymatematika)kériazadotttanulmányiterületena központiírásbelivizsgaeredményét.Lehetségestehát,hogyegy adotttanulmányiterületen csak egy tárgy (magyarnyelv vagymatematika)eredményétírja elő (számítja be)az iskolaa felvételiteljesítmények értékelésébe.Haaz iskolafelvételieljárásábancsak azegyik tárgybólelértírásbelieredményt számítjabe,akkorannakaz egy írásbelieredménynekkellaz elérhetőösszesítetteredmény,felvételsszpontszám minimum 50%-átképviselnie.Lehetségesaz is,hogyegyadotttanulmányiterületenazegyiktantárgybólelért eredményeketnagyobbsúllyalszámítjákbe,mintamásikét.Természetesenafelvételitájékoztatóbanezeketaszabályokat nyilvánosságra kellhozni.

 

Tekintettelarra,hogyazírásbelivizsgákeredményeialapjánafebruárifelvételijelentkezésigatanulóelképzelései,

szándékaimegváltozhatnak, azazérdeke, hogy mindkéttárgybóljelentkezzen aközpontiírásbelivizsgára.

 

 

2.  Aközponti írásbelivizsgák ipontja

 

Atanévrendjeszerintaközponti írásbelivizsgákatországosan azalábbi ipontokban kellmegszervezni:

   a6ésa8évfolyamosgimnáziumokba, valaminta9.évfolyamraésazAranyJánosTehetséggondozóProgramba

jelentkezőkszámára2018.január20-án 10 ótól,

   apótlóísbelivizsgáta6és8évfolyamosgimziumokba,továbbáa9.évfolyamraésazAranyJános

TehetséggondozóProgramjábajelentkezőkszámára2018. január25-én14 órától.

 

Pótló írásbelivizsgátazokatanulók írhatnak,akikaz előzőírásbelinalaposok miattnem tudtak résztvenni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanulócsak egyszer tehetazonospuközpontiísbelivizsgát.

 

3.  Aközponti írásbelivizsgátszervező középiskolákjegyzéke

 

A  központi  írásbeli  vizsgát   szervező   középiskolák  jegyzékét   az  Oktatási  Hivatal  (a  továbbiakban:   Hivatal)

2017. november15-éig közzéteszia honlapján (www.oktatas.hu).

 

Felhívjuk figyelmüket, hogyaközépfokú iskoláknak2017.október20-áig felvételitájékoztatójukban nyilvánosságra kellhozniukfeltelieljásukrendjét.Aközépfokú iskolák felvételitájékoztatójatartalmazza:

 

    aközépfokúiskolaOMazonosítóját,feladatellátásihelyenkéntameghirdetetttanulmányiterületekleírását,az azokat jelölő belkódokat,

    a középfokú iskola felvételieljárásánakrendjét,

    afelvételikérelmekelbírálásának,rangsorolásánakmódját,szabályait,ezenbelülkülönösena20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet27.§(2)bekezsébenszereplőszempontokalapjána teljesítményekértékelésénekmódjátés figyelembe vételénekarányait,

    a  sajátos  nevelési  igényű,  valamint  a  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nezséggel  küz jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálásiszabályokat,

    haaziskolaszóbelivizsgátvagya20/2012.(VIII.31.)  EMMIrendelet27(5)bekezdésszerintiképesség-,

készségfelméréstszervez, a vizsgavagya felméréskövetelményeit, időpontjátés helyét,

    ha azadottközépfokú iskola nemkészít felérettségivizsgára, azarra vonatkozó tájékoztatást,

    haatöbbcélúköznevelésiintézményazáltalánosiskolafeladataimellettaközépfokúiskolaifeladatokközül legalábbegyetellát,annakszabályait,hogyaziskolatanulójamilyen,apedagógiaiprogrambanmeghatározott

feltételekkel lépheta középfokú iskolavfolyamokra.

 

Amennyibenaszakképzőiskolaafelvételta szakképzésrevonatkozójogszabályok szerintegészségügyi, pályaalkalmasságikövetelményekteljesítéséhezköti,úgyapályaalkalmasságikövetelményeketafelvételitájékoztatóban nyilvánosságra kellhozni.

 

Afelvételitájékoztatóréstképezikaközpontiírásbelivizsgaszervezésére,illetveevizsgaeredményénekazadottiskola felvételijébevalóbeszámításáravonatkozóegyedi,valamintafelvételi lebonyolításávalkapcsolatosegyébtechnikai információk(pl.aziskola kériaközpontiírásbelivizsgaeredményeittartalmazóértékelőlapmásolatának csatolásáta jelentkezésilaphoz) is.


4.  Atanulójelentkezése a központi írásbelivizsgára

 

A tanulóknak2017.december8-áig,amellékeltTANULÓIJELENTKEZÉSILAP(1.sz.melléklet)benyújtásával kelljelentkezniükazpontiírásbelivizsgára.Ajelentkezésilapsokszorosítható.Ezajelentkezésilapcsakaközponti ísbelivizsgáravonatkozik,nemtévesztendőösszeafelvételieljárásbanhasználatosjelentkezésilappal,amelyeta középfokúiskolákbavalójelentkezéskorkellmajdhaszlni.A jeleneljárásbanszereplőTANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT”abbaavizsgátmeghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátásihelyre)kellatanulónak benjtania,ahol aközpontiírásbelivizsgátmegkívánjaírni. Atanuló magadöntiel, melyikvizsgaszervezőintézménybenyújtjabea központiírásbelivizsgáravaló jelentkezésilapját, függetlenülattól,hogy akésőbbiekben afelvételieljáráskeretében melyikközépfokúintézménybekívánmajd jelentkezni,ésmilyen jelentkezésisorrendet jelölmeg.Aközpontiírásbeli vizsgátszervező iskolaminden hozzá fordulótanuló jelentkezésétkötelesfogadni.

 

Az Arany János TehetggondozóProgramrapályázatotbenjtóknakabbanaz intézménybenkellegyénileg jelentkezniükaközpontiírásbelivizsgára, amelyintézménybe aprogram keretében a felvételüketkérik.

 

Egytanulócsakegyintézménybejelentkezhetközpontiírásbelivizsgára.Atanulóteljesítményénekmegítélésétaközponti írásbelivizsga választotthelyszíne nembefolyásolhatja.

 

Kérjük,hogyatanulókaközpontiísbelivizsgáraszemélyazonosításraalkalmasigazolványt–diákigazolványt vagyszemélyiigazolványt–vigyenek magukkal. Amagyarnyelvifeladatlapok kitöltéséhezsegédeszköznem haszlható.Amatematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön(vonalzó,körző,szögmérő)kívülmássegédeszköz (pl.zsebszámológép)nem haszlható.A dolgozatmegírásakora rajzokatceruzával,mindenegyéb írásbelimunkátkék vagyfekete szítintávalkellelkészíteni.

 

AzNkt.4.§3.és25.pontjábanmeghatározottsajátosnevelésiigényű,illetvebeilleszkedési,tanulási, magatartási nehézségekkelküztanulókközépfokúfelvételieljárásbanvalórészvételére vonatkozóspeciálisinformációkat jelen levél2.számúmellékletetartalmazza.Amennyibenatanuló látásifogyatékos,ezértvizsjáhozafeladatlapspeciális előállításátigénylik,akkorazigényléshezszükségesformanyomtatványbeszerzéséhezvegyékfelakapcsolatotaközponti írásbelivizsgátszervező középiskolával.

 

5.  Aközponti írásbelivizsgaidőigényeésafeladatlapok tartalma

 

Aközpontiírásbelivizsgákhoz afeladatlapokatavizsgák pusa ésaz évfolyamok szerintkülön-különmegszervezett bizottságokkészítikel.Amagyarnyelvbőlésmatematikábólkészítettközpontiírásbelivizsgatesztekelsorbannem tantárgyi,lexikális tudástmérnek,hanemazokatazeszköztudáskörébetartozóképességeketéskészségeket,amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshozszükségesek. Avizsga feladatlaponként45 percetveszigénybe, akét feladatlapkitöltéseközött15percszünetetkelltartani.A feladatlapokravonatkozóanrészletestájékoztatótalálható a www.oktatas.huhonlapona znevelés/zépfokú  felvételi  elrás/Aktuális  beiskolázási  időszak  (2017/2018.  tanév)  menüpontban.

 

Azelőzőtanévekfelvételifeladatlapjaiésmegolsaiszinténa  www.oktatas.huhonlapona   znevelés/Középfokú felvételi  eljárás/zpontrásbelifeladatsorok,javításiútmutatók  menüpontbantekinthetők meg.

 

6.  Afeladatlapok értékelése

 

Tekintve,hogy atanulónakaközpontiírásbelivizsgánszerzettpontszámaitvalamennyivizsgátelőíróintézménynekel kellfogadnia,rendkívülfontosa feladatlapok egységesértékelhetőségeésértékelése.Az egységesértékelhetőségeta feladatlapokösszllítóinak, azértékelésegységességéta középiskoláknak kellbiztosítaniuk.

 

7.  Akiértékeltfeladatlapokmegtekintése

 

Aközpontiírásbelivizsgakiértékeltdolgozataitavizsgázóésszülőjeazigazgatóáltalmeghatározotthelyenésidőben, aziskola képviselőjénekjelenlétébenmegtekintheti,azokrólkézzelvagyelektronikusúton pl. digitális fényképezőgéppel másolatotkészíthet,és–kizárólagahivatalosjavítási-értékeléstmutatótóleltérőértékelésesetén–az értékelésre észrevételt tehet.Haaz iskolábanafeltételek rendelkezésreállnak,avizsgázókéréséreasajátkiértékeltdolgozatáról másolatotkellkészíteni. Amegtekintéshez– azadottírásbelivizsgátkövető nyolc napon belül– egy munkanapot(nyolc órát)kellbiztosítani.

 

Avizsgázóésszülőjeahivatalosjavítási-értékelésiútmutatótóleltérőértékelésesetészrevételeita megtekintéstkövető elmunkanapvégéig–tizenhatóráig– írásban adhatjale.Az észrevételbenjtására nyitva álló határielmulasztása esetén egynapon belüllehet igazolásikérelmetbenjtani. Azigazolásikérelembenyújtásihatáridejejogvesztő.

 

Haaz írásbelivizsgakérsekreadottmegoldásértékeléséreavizsgázóészrevételtnjt be,az iskolaaz észrevételt érdembenelbírálja.Aziskolaabírálateredményéthatározatformájában,megfelelőindokolással,azészrevételbenjtását követőhárommunkanaponbelülírásbanközliaz észrevételt tevővel.Haaz észrevételt tevőaz iskola határozatának kézhezvételeutánisfenntartjakorábbiészrevételét,ezthárom naponbelülírásbanközliavizsgátszervezőiskolával.A fellebbezésbenjtására meghatározotthatáridőelmulasztásamiatt igazolásnak helyenincs.Az iskola afenntartott észrevételtazügyre vonatkozó dokumentumokkalegttegy munkanapon belülmegküldia Hivatalnak.


AHivatalafenntartotszrevételtérdembenelbírálja.Abírálateredményéthatározatformájában,megfelelőindokolással, azészrevételbenjtásátkövetőnyolcnaponbelülröviton (elektronikuton)írásbanközliaziskolával,valamint postaiútonmegküldiaziskolánakésazészrevételt tevőnek.Aszrevételbenjtása és elbírálásanemérintiatanulónak aziskola általhozottfelvételidöntésselkapcsolatosjogorvoslatijogát.

 

A fentiekrőla központi írásbelivizsgátszervezőközépiskola igazgatójaaziskola honlapján,valamintaz írásbelivizsgák megkezseelőtttájékoztatja avizsgázókat.A jogszabályarranemadlehetőséget,hogy atanulóáltalmegoldott,a középiskolltalkijavítottfeladatlapotvagy annak fénymásolatátmásik középfokúiskolabekérjeésfelülvizsgálja,újra értékelje.Azegyesiskolákfelvételieljárásánbelülazonbanaközpontiírásbelivizsgánelértpontszámeltérősúllyal szerepelhet.

 

8.  Azeredmények közzététele, afelvételieljárás tobbi menete

 

Aközpontiírásbelivizsgaeredményérőla vizsgátszervezőiskola–aHivataláltalkiadott,a vizsgarészletes eredményeit tartalmazó,aziskolakörbélyegzőjéneklenyomatával,valamintazigazgatóvagyazáltalakijelöltszemélyaláírásával hitelesítettÉrtékelőlapon közvetlenültájékoztatjaavizsgázókat2018.február8-áig.Avonatkozórendeletelőírása szerintazértesítéskizárólag ebbenaformábantörténhetmeg.Atanulóennek ismeretébennjtjabejelentkezésilapját, tanulóiadatlapját(atovábbiakban együtt felvételilapok), ésveszrésztazáltalános felvételieljárásban.

 

A9.évfolyamratörtéjelentkezéseseténaz általánosiskola afelvételi lapokata KIFIR rendszerbenállítja elő, és továbbítjaatanulói jelentkezésilapokataközépfokúiskolá(k)nak,atanulóiadatlapok elsőpéldányátpedig aHivatalnak (azadatlapon meghatározottcímre).

 

Az Nkt.51.§ (3)bekezseszerintatöbbcélú intézményben általános iskolaitanulmányaikatbefejezőtanulóka pedagógiaiprogrambanmeghatározottakalapjánfolytatják tanulmányaikatamegfelelő iskolapusszerintinevelés- oktatásban.Altalánosfelvételieljárássoránhaszlatosfelvételilapokatnekiknemkellkitölteniükabbanazesetben, hacsakasajátiskolájukbankívánnakrésztvenniaközépfokúfelvételieljárásbanolyantanulmányiterületen,amelyhez apedagógiaiprogrambanelőírtfeltételeketteljesítik.Aziskolaazon8.évfolyamostanulói,akikmásközépfokúiskolákba valójelentkezéstismegkívánnak jelölni,vagyhelyben,olyantanulmányiterületenkívánnak továbbtanulni, amelyheza pedagógiaiprogrambanelőírtfeltételeketnem teljesítik,résztvesznekafelvételi eljárásban. Kikelltölteniükésbekell nyújtaniuk atanulóiadatlapot,ésbekellnjtaniuk a jelentkezési lapotmindenválasztottközépfokúiskolába.A tanulói adatlaponsajátközépiskolájuk tanulmányiterületeiközülcsak ezeketa tanulmányiterületeketkellfeltüntetniük.Saját iskolájukazontanulmányiterületeit,amelyekbenahelyitovábbtanulásszámukra–apedagógiaiprogram szerint– biztosított,nemkellfeltüntetniajelentkezésilapon ésa tanulóiadatlapon.

 

A6ésa8 évfolyamosgimziumokbavaló jelentkezéseseténatanulóvagy szülőjea jelentkezéstaközpontilagkiadott jelentkezésilaponközvetlenülismegküldhetiakiválasztottgimziumrészére.Ezzelegyidejűlegatanulóiadatlapot közvetlenülkellmegküldenieaHivatalnak(azadatlaponmeghatározottcímre).A felvételilapokmegkülsének (postára adásának)határideje2018. február19.

 

Aközépiskolafelvételitájékoztatójában megkövetelhetiazértékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását.Ebben az esetbenazértékelőlapmásolatbancsatolható,azértékelő lapotkiállítóiskolltalihitelesítése azonban nemlehetkötelező. Azeredetiértékelő lap ajelentkezőnélmarad.

 

Figyelem!   A   zépfokú   felvételi   eljárás   során   a   zponti   írásbeli   vizsgára   és   a   zépfokú   iskolákba   va jelentkezéshez  más-más  ipontban,  külön -külön  jelentkezési  lapot  kell  benyújtani,  a  két  jelentkezés  nem  váltja ki”,  vagy  „helyettesíti”  egymást.

 

A jelentkezőtanulók rangsorolásának módját, afelvételrőltörtétájékoztatásának előírásait,valaminta jogorvoslati eljárás rendjétésaz egyesfeladatok határidejétaz általános felvételieljárásravonatkozószabályozásszerint, a20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet,illetvea2017/2018.tav rendjérőlszóló14/2017. (VI.14.)EMMI rendelet2.számú mellékletetartalmazza.

 

Afelvételthirdetőközépfokúiskolaafelvételrőlvagy azelutasításrólszólóértesítéstmegküldiajelentkezőnekés az általánosiskolának.A6ésa8évfolyamosgimziumoknak atanulófelvételéről szólóértesítéstmegkellküldeniük,az elutasításárólszóló értesítéstnemkellmegküldeniükazáltalánosiskolaszámára.

 

9.  Aközépfokúiskolábatörténő jelentkezésrendjétésafelvételieljárásszabályaitmeghatározójogszabályok:

 

   2011. éviCXC. törvénya nemzetiköznevelésről

   2011. éviCLXXXVII. törvénya szakképzésről

   20/2012. (VIII. 31.)EMMIrendelet

   14/2017. (VI. 14.)EMMIrendelet2. sz. melléklete.

 

Budapest,2017. szeptember28.


TANULÓIJELENTKEZÉSILAP

a 9. évfolyamra történő beiskolázás,illetve a 6ésa8 évfolyamosgimziumok

KÖZPONTIÍRÁSBELIVIZSGÁJÁRA

 

 Beküldési  haridő:  2017.december8.

Beküldendő a központiírásbelivizsgátszervező középiskolák közülabba az iskolába, amelyikben adiák a felvételitmeg kínja írni.

 

Ajelentkezésilapotnyomtatottnagybetűkkelkellkitölteni!

 

1.  Atanuló adatai

Atanuló oktatásiazonosítószáma:_ _ _ _ _ _ _ __ _ _

 

Neve: .................................................................................................................................Neme: ....................................... Születésihelye:.......................................................................Születésiideje:................................................................... Anyja születéskorineve:..................................................................................

Lakcíme (értesítésicíme):.....................................................................................................................................................

 

Telefonszáma:...............................................................................

 

Szülő telefonszáma:......................................................................Értesítési e-mailcíme:....................................................

 

2.  Atanuló általánosiskolájának adatai

OM azonosító kódja:_ ___ _ _

 

Neve:.....................................................................................................................................................................................

Címe:  ....................................................................................................................................................................................

 

3.  Aközponti írásbelivizsgátazalábbiközépfokúiskolában és helyen kívánomteljesíteni:

OM azonosító kódja:______

 

Intézményneve:

 

Intézménycíme:....................................................................................................................................................................

 

 

Vizsga pusa

Vizsga tárgya

Magyarnyelv

Matematika

a középfokú iskola 9. évfolyamárajelentkezők központiírásbelivizsja

 

 

6 évfolyamos gimziumbajelentkezők központiírásbelivizsja

 

 

8 évfolyamos gimziumbajelentkezők központiírásbelivizsja

 

 

Kérjük,a megfelelőcellába elhelyezettxjellel jelezze, hogy mely évfolyamonés melytárgyljelentkezikírásbelivizsgára az adottinzménybe!

 

4.  Aközpontiísbelivizsgamegszervezésérevonatkozóanazalábbidokumentumokatcsatolomajelentkezési laphoz(kizárólaganemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC.törvény4.§3.és25.pontjábanmeghatározottsajátos nevelési igényű tanuló,illetve beilleszkedési,tanulási,magatartásinehézséggelküztanuló esetében):*

 

szülőikérelem:…………………..db                  szakértőivélemény:………………………..db

 

*Amennyiben asajátosnevelésiigényűtanuló,illetveabeilleszkedési,tanulási,magatartásinehézséggelzdőtanulóesetébena szakértőivéleményspeciálisírásbelivizsgakörülmények biztosításátjavasolja(pl.időhosszabbítás,segédeszköz,azérkelési rendszeregy részletealólifelmentés),úgyennekbiztosísátaszülőnekírásbankérelmezniekellaközpontiírásbelivizsgaelőtt– annakaziskolánakazigazgatójától,ahováatanulóírásbelivizsgajelentkezésilapjátbenjtják.Aszülőáltalírtkérelemheza szakértőivéleménytcsatolnikell!Aszükérelmélazadottinzményigazgatójajogosultnteni.

 

Ablázatbanmegjelöltrgyakbólközpontiírásbelivizsrajelentkezem.EnnekaTanulóijelentkezésilapnakazaláírásával hozzájárulokahhoz,hogyaközépfokú oktatásiintézményésazOktatásiHivatalaközpontiírásbelivizsgasoránadataimat kezelje.Aszemélyesadatokkezeléseaközpontiírásbelivizsgatörvényeslefolytatása érdekében szükséges.Aszemélyesadatok kezelésevonatkozásában azérintettjogorvoslatilehetőségeirőlazinformációsönrendelkezésijoglésazinformációszabadságl szó2011viCXII.törvény21-22.§-airendelkeznek.

 

Kelt:…………………………,…………… év……………….. hó …….. nap

 

…………………….                                        ……………………

szülő aláírása                                                        tanuló aláírása


 

Asajátosnevelésiigényű, illetve abeilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggelküzdőtanulókrészvételeaközépfokú felvételieljárásban

 

Asajátosnevelésiigényű,valamintabeilleszkedési, tanulási,magatartásinezséggelküzjelentkezőrevonatkozó speciáliseljárásiszabályok aközépfokúfelvételieljárásszempontjábólaNkt4. § 25.pontjában meghatározottsajátos nevelésiigényű,illetve3.pontjábanmeghatározottbeilleszkedési,tanulási,magatartásinehézségekkelküztanulókra (atovábbiakbanegyüttesenSNI tanulók)vonatkoznak.AzSNI tanulókravonatkozóspeciálirtékelésiszabályokaz Nkt51.§(5)bekezsébenleírtakszerintkerülnekmeghatározásra.Afeltételekmeghatározásakorazilletékesszakértői bizottság,illetvea nevelési tanácsadó általkiadott– még érvénybenlévő– szakértőivéleményben(a továbbiakban szakértőivéleményben)foglaltakazirányadóak.Apedagógiaiszakszolgálatiintézmények működésérőlszóló15/2013. (II.26.)EMMIrendeletszerintazt,hogyazadottvizsgázóbeilleszkedési,tanulási,magatartásinezséggelküzd,vagy sajátosnevelési igényű apedagógiaiszakszolgálatmegfelelő szakértőibizottságllapítjameg. Apedagógiai szakszolgálatszakértőibizottságainakműködését,illetékességétszintén afentirendelettartalmazza.

 

AzSNI tanulókrésztelea középfokúfelvételieljásban:

 

1.AközépfokúbeiskolázásbanrésztvevőintézményekazSNItanulókravonatkozóspeciálisfelvételikövetelményeket

–a jogszabályokbanmeghatározottkeretek között–egyedileg határozzákmeg.Aközépfokúiskolafelvételi tájékoztatójának tartalmazniakella középfokúiskola felvételieljárásának rendjét, éskülöna hozzá jelentkezőSNI tanulókesetében a sajátfelvételieljárásábanalkalmazottspeciális elbírálásiszabályokat.

 

2.AzSNI tanulóknak és szüleiknek mégjóvalafelvételieljárásmegkezdéseelőtt tájékozódniuk kell, hogyazaz iskola,ahováatanulófebrrbanmajdbekívánjaadnia jelentkezését(továbbtanulásrakiválasztottközépfokú iskola),milyen−az SNI tanulókravonatkozó−speciáliselbírálásiszabályokathatároz meg.Ezenismeretek birtokábantudjákeredményesen megtervezniatanuló„felvételistratégiáját.Különösenfontosezabbanazesetben, haatovábbtanulásrakiválasztottközépfokúiskolafelvételieljárásasoránkériaközpontiírásbelivizsgaeredményeit.

 

3.Amennyibenatovábbtanulásrakiválasztottközépfokúiskolaa felvétel feltételekéntelőírjaaközpontiírásbeli vizsgát,azSNI tanulónakésaszülőjénekmégaz írásbelivizsgáravaló jelentkezéselőtttisztázniakellaz iskolával azt,hogyahelyispeciálisszabályokésaszakértőivéleménybenfoglaltakalapjánszükséges-eatanuló részvételeaz írásbelivizsgán,vagyaziskolaaközpontiírásbelivizsgaeredményenélküliselbíráljamajdafelvételijelentkezését. Az SNI tanulótehátaszakértőivéleménybenleírtak alapjánatovábbtanulásra kiválasztottközépfokúiskolától kérhetiaközpontiírásbelivizsgaalólifelmentését.HaazSNItanulóegyikvagymindkétvizsgatárgyírásbelivizsgája alóli felmentésétkap, az aztjelenti, hogy a központi írásbelivizsgaeredményeihelyett– ennek az iskolának a felvételieljárása során– másmódonmérik fela tanuló tudását, ésbírálják el felvételi jelentkezését.Több továbbtanulásra kiválasztottközépfokú iskolaesetében ezintézményenkéntmásésmáslehet.

 

4.Akármiisazelőzetestájékozódáseredménye,afelvételizőtanuló jelentkezhetaközpontiírásbelivizsgára.Ez általában tacsos is,hiszenkönnyenelőfordulhat, hogy afebruárifelvételi jelentkezésig elképzelései, sndékai megváltoznak,ésmégisszükségeleszaközpontiírásbelivizsgaeredményére.Afelvételizőtanulótnem érisemmi hátrány,hamegírjaaközpontiírásbelivizsgát,mertannakeredményénekismeretébenadhatjamajdbeajelentkezését atovábbtanulásrakiválasztottközépfokúiskolákba.Akárintézményenkéntiseldöntheti, hogy aközponti írásbeli vizsgaeredményealapján,vagyazSNI tanulókravonatkozóhelyi,speciális értékelésiszabályokszerintkéri jelentkezésénekelbírálását.

 

5.Aközpontiírásbelivizsgáraajelentkezéstatanulók abbaaközépfokúiskolábaadjákbe,amelyik számukraa legkényelmesebb(vizsgaszervezőiskola).Avizsgaszervezőiskolakiválasztásafüggetlenattól,hogykésőbbatanuló melyik iskolábakívánmajdfelvételizni(továbbtanulásra kiválasztottközépfokúiskola). Éppen ezértnincsértelme annak,hogyazSNI tanulóavizsgaszervezőiskolátólkérjeaközpontiírásbelivizsgaalólifelmentést.A vizsgaszervező iskola afelmentést– azírásbelivizsga eljárásának keretében– nemis adhatja meg.

 

6.AzNkt51.§(5)bekezsébenleírtakszerintavizsgaszervezésévelalkalmazkodnikellatanulóadottságaihoz.

AmennyibenazSNI tanulóúgydönt,hogymegírjaaközpontiírásbelivizsgát,akkoravizsgáratörtéjelentkezéskor–avizsgaszervezéstérintőspeciáliskörülményekre,illetveeszközökrevonatkozó–kérelmetnyújthat

be.

 

7.AzSNItanulóaközpontiírásbelivizsgasoránaszakértőivéleménybenfoglaltakalapjánazalábbikedvezményekre

lehetjogosult:

-     ihosszabbítás:azírásbelivizsga itartama tárgyanként45 perc, ezindokoltesetbenmegnövelhető.

-     aziskolaitanulmányaisoránáltalahaszlt,megszokottsedeszközhasználata:atanulóaszakértői véleményalapjánazigazgatóihatározatbanleírtakszerintisegédeszköztvagysegédeszközökethasználhatjaa

vizsga során.


-     avizsgameghatározottrészeinekértékelésealólifelmentés:aszakértőivéleménybenleírtakalapjána vizsgadolgozatértékelésekorbizonyosfeladattípusokata javítótanárnemveszfigyelembe,azezekreadható pontotazelérhető maximális és atanuló általelértösszpontszámba semszámítja be.

Aközpontiírásbelivizsgáravonatkozóspeciáliselbírálástminden esetben írásoskérelemben kell igényelni–a központiísbelivizsgaelőtt–a vizsgaszervezőiskolában.Akérelmetésa szakértőivéleményta központi ísbelivizsgáratörténő jelentkezéskorajelentkezésilappalegyüttkellbenyújtaniaz iskolához,mivela speciáliskörülményekrevonatkozókérelem avizsgaszervezéstirinti.Akérelmetavizsgaszervezőiskola igazgatójabíráljael.Azigazgatóaszakértőivéleményalapjánhozdöntéstarról,hogymilyenkedvezményeket biztosítazSNI tanulónak azírásbelivizsgasorán.Azigazgatódöntéséthatározatbafoglalja,amelyetaközponti írásbelivizsgaelőtteljuttatatanulóhozésaszülőhöz.Ezadöntéskizárólagaközpontiísbelivizsgaletételének körülményeire vonatkozhat.

 

8.Avizsgaszervezőintézmények aközépfokú intézményekfelvételi információs rendszerében rögzítika vizsgán való részvételtényét, avizsgasorán a tájékoztató 7.pontjában részletezettspeciális körülményeket,a vizsgaeredményeket,valamintazEMMI rendelet35.§ (2)bekezsealapjánelvégzikavizsgaeredményeket tartalmazó értékelőlapokelőállítását, kinyomtatását, hitelesítését.

 

9.Avizsgaeredményekettartalmazóértékelőlapavalóstényeketrögzíti,nevezetesenazt,hogyavizsgázóazáltala elérhetőmaximálispontszámbólhány pontotértel. Célja,hogy atovábbtanulásrakiszemeltintézmény(eke)ta legteljesebbmértékbentájékoztassaatanulóközpontiírásbelivizsgánelértteljesítményéről,ésa vizsga körülményeiről. Ennekmegfelelően, ha avizsgaszervező iskola avizsgázó számára:

-      többletidőtbiztosítés/vagy

-     a vizsgázó iskolai tanulmányaisorán használt, megszokottsegédeszközhaszlatátbiztosítja és/vagy

-     a vizsgázótazértékelésirendszeregyrészlete alólmentesíti,

úgy aközépfokúintézmények felvételi információsrendszereeztaz információtautomatikusanrávezetia tanuló értékelő lapjára.