Kezdőlap

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

 

A vizsgaszabályzat jogi kerete

 

      A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

      20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

      A tanév rendje

      Szervezeti és Működési Szabályzat

      Pedagógiai Program

 

Osztályozó vizsga

 

Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló:

 

      akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja, és jegyei alapján nem osztályozható, (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§. 7. bekezdés b. pontja) és azt a nevelőtestület megszavazza.

      akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladja, és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§. 7. bekezdés f. pontja).

      aki tanulmányait magántanulóként végzi (lásd még Magántanulói szabályzat).

 

Az osztályozó vizsga minden tantárgyból írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga feladatlapját a munkaközösség készíti el évfolyamszinten, az adott tagozat és óraszám figyelembe vételével, akit a feladatlapokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terhel. A szóbeli vizsgán a tanuló tudását a megadott témakörökön keresztül állapítja meg a vizsgabizottság. Érdemjegyét a vizsgabizottság a szerzett jegyek átlaga alapján alakítja ki.

 

Az osztályozóvizsga díjtalan, és nem nyilvános.

 

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az anyakönyvbe és a bizonyítványba be kell vezetni annak megjegyzésével, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tett. Az összevont osztályozóvizsga eredményeit külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, illetőleg anyakönyvbe és bizonyítványba bevezetni.

 

Különbözeti vizsga

 

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló:

 

      aki tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét

      aki eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik

      aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja folytatni

 

 

A különbözeti vizsga szervezése és lebonyolítása minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti vizsgákkal. A tantárgyi követelményeket a munkaközösség vagy szaktanár jelöli ki. A vizsgáztató tanárok annak az osztálynak a tanárai, amelyben sikeres szereplés után a tanuló folytathatja tanulmányait.

 

A különbözeti vizsga díjtalan  és nem nyilvános.

 

A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsga eredményét a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. A külföldi bizonyítvány alapján különbözeti vizsgát tett tanulónak új bizonyítványt kell kiállítani, és a jegyzet rovatba be kell jegyezni a különbözeti vizsga eredményét.

 

Javítóvizsga

 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló:

 

      aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

      aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol marad, vagy azt nem fejezi be, ill. az előírt időpontig nem teszi le,

      aki az osztályozó-, különbözeti vagy pótló vizsga követelményeinek nem felelt meg.

 

A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantárgyi követelményeket a munkaközösség vagy szaktanár jelöli ki.

 

Pótló vizsga

 

A tanulmányok alatti pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgát tenni.

 

Vizsgaforma, vizsgarészek

 

      Írásbeli vizsga

      Szóbeli vizsga

      Gyakorlati vizsga

 

Vizsgaidőszakok

 

Javítóvizsga, pótló vizsga: augusztus 21 – 30. közötti időszakban (évente csak egy alkalommal, pontos időpontját az intézmény vezetője a tanévzárón közli.

Osztályozó vizsga: a Munkatervben meghatározott időszakban. Magántanulók esetében I. féléves vizsga időpont január 2. hete, II féléves vizsgaidőpont június 1. hete.

Különbözeti vizsga szervezhető annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló felvétele megtörtént.

 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

 

Az írásbeli vizsgák rendje

 

A vizsgateremben az ülésrendet a felügyelőtanár jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközökről a tanulók maguk gondoskodnak.

 

A szóbeli vizsgák rendje

 

A vizsgabizottság tagjainak száma 3 fő.

 

A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. Megkezdett vizsga nem szakítható meg.

Files:
10. osztály HOT
Date 2017. november 07. kedd, 11:54 File Size 564.02 KB Download 796.00 Download

 

11. osztály HOT
Date 2017. november 07. kedd, 11:45 File Size 277.32 KB Download 605.00 Download

12. osztály HOT
Date 2017. november 07. kedd, 12:21 File Size 1.1 MB Download 533.00 Download