Beírás az Általános Iskolába

 HIRDETMÉNY 2.

 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2020/2021. TANÉVRE

 A beiratkozás időpontja a Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziumába

 OM 203037

 II: szakasz: 2020. április 28-május 15.

 KÉREM, HOGY AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT!

 A beiratkozás módja

                            Elektronikusan a Kréta rendszeren keresztül

         Személyesen, csak különösen indokolt esetben

 

FONTOS TUDNIVALÓ

          Az iskolánk körzetébe tartozó gyermekek kedves Szüleit arra kérem, hogy telefonon keresztül, iskolánk titkárságán szíveskedjenek jelezni jelentkezési szándékukat, majd ezt követően jelentkeztessék gyermeküket. Telefonszám: +36 20/430-46-49

 

         Amennyiben Ön iskolánk körzetében lakik, de a szabad iskolaválasztás jegyében másik iskolát választott, akkor erről szíveskedjen tájékoztatást adni iskolánk titkárságán. Telefonszám: +36 20/430-46-49

 

         Amennyiben Ön körzeten kívüli lakik, akkor szándéknyilatkozatát iskolánk választására vonatkozóan április 24-ig szíveskedjen megtenni.

 

         Telefonszám:  +36 20/430-46-49 

 munkanapokon 8:00-15:00 óra között

          E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

          A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a körzetes iskola nevét, címét, valamint a szülő nevét, címét és a telefonszámát, valamint az e-mail címét.

 

Tudnivalók elektronikus beiratkozás esetén

          Az elektronikus jelentkezés felülete az alábbi weboldalon érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu

          Technikai segítség az alábbi linken található:

 BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 AZ E-ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBAN ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK

 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760790

 

Tudnivalók személyes beiratkozás esetén

- A személyes beírásra csak különösen indokolt esetben van lehetőség.

 A személyes beírásra – a rendkívüli helyzet miatt - csak előre egyeztetett időpontban kerül sor.

 - Kérjük a kedves Szülőket, hogy ezt a szándékot TELEFONON JELEZZÉK naponta 8:00-15:00 óra között az iskolánk titkárságán.

 Telefonszám: +36 20/430-46-49.

 A személyes beiratkozás helye:

 Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

          A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

          A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

          Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 -Oktatási Hivatal határozata (EREDETI PÉLDÁNY), amennyiben a szülő kérvényt nyújtott be a tankötelezettség megkezdésére vonatkozóan az Oktatási Hivatalhoz

 -járási szakértői bizottság szakértői véleménye – amennyiben van,

 -sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 -logopédiai szakvélemény

 

·        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan* (3. sz. melléklet)

 

Szükség esetén mellékelni kell a

                        - a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozatát,

                         - a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát,

                         - a gyámhivatal határozatát,

                         - a bírósági ítéletet.

 

·         Nyilatkozat a szülő tájékoztatási kötelezettségéről* ( 3/a számú vagy 3/b számú melléklet)

 Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába.

 

    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet –

     - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók:

 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései

 

A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége]

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük.

 

4:174. § [A gyermekkel együtt élő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.

 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

 

(1)   A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

(2)   A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

 

(3)    Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt
felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

 

4:176. § [A különélő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

 

Ha a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosítja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet gyakorlására, a szülői felügyeletet e tekintetben a különélő szülő gyakorolja. A különélő szülő tevékenységéről a szülői felügyeletet egyébként gyakorló szülőt tájékoztatni köteles.

 

4:177. § [Közvetítés a gyámhatósági eljárásban]

 

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

 

 

 

         Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. * (2. számú melléklet)

 

- A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

 

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Ha a tanköteles korba lépő gyermek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, akkor ennek tényét a szülők az Oktatási Hivatal felé kötelesek bejelenteni.

 

- A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, majd a kinyomtatott kérelmet az alábbi címre elküldeni:

 Oktatási Hivatal

 Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

 Budapest, Pf. 19.

 1363

 

·        Nyilatkozat az etika/hit-és erkölcstan tantárgy választásáról *

 ·        Nyilatkozat az adatvédelemről *

 

*A szükséges nyilatkozatok a honlapról letölthetők vagy iskolánk előterében átvehetők munkanapokon 8:00-14 óra között.

 

A feltöltött dokumentumok eredeti példányát a 2020/2021. tanév első napján kérjük bemutatni!

 

További fontos tudnivalók

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

 

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot a tagintézmény-vezető küldi meg a szülő részére.

 

Amennyiben a választott iskola vezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

 

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

 

Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve - Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. -, de Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziumába (9023 Győr, Kodály Zoltán út 20-24.) kell benyújtani.

 

Győr, 2020. április15.             

                  

                                                                             Csengeri Mária

                                                                          tagintézmény-vezető

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az általános iskolai beiratkozás után, a döntést tartalmazó határozatokat május 15. napját követően kapják kézhez.

                                                                                 Csengeri Mária

                                                                             tagintézmény-vezető

 

Files:
2. sz. melléklet- Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:35 File Size 38.91 KB Download 153.00 Download

3. sz. melléklet Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:36 File Size 83 KB Download 143.00 Download

3.a sz. melléklet _közös szülői felügyelet_egy szülő van jelen HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:36 File Size 106.52 KB Download 155.00 Download

3.b sz. melléklet_egy szülői felügyelet_ HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:37 File Size 130.35 KB Download 115.00 Download

Adatkezelési nyilatkozat_jav_2020 HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:38 File Size 222.8 KB Download 163.00 Download

Nyilatkozat etika_hit-és erkölcstan választásra HOT
Date 2020. március 31. kedd, 12:39 File Size 89.86 KB Download 145.00 Download