Pályaválasztási útmutató

Győri SZC Móra Ferenc

Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

 Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: 96/427-244

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.moraferenciskola.hu

Intézményvezető: Csengeri Mária;

Fogadóóra: szerda 14.00-15.00

OM azonosító: 203037

Feladatellátási hely száma: 027

TAGOZATKÓDOK:

Tanulmányi terület

 

Egyedi kód

Ágazat sorszáma, megnevezése

Szakmacsoport sorszáma,

megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma,

megnevezése

Szakgimnázium (Technikum)

1601

XXXVII. Sport

3. Oktatás

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

Szakgimnázium (Technikum)

1602

XIX. Nyomdaipar

12. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

 

Felvehető létszám:

 

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma,

megnevezése

Indítandó osztályok

száma

Felvehető létszám

Szakgimnázium (Technikum)

XXXVII. Sport

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

1

34

Szakgimnázium (Technikum)

XIX. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

1

34

 

 

 

Képzési idő:

 

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma,

megnevezése

 

Képzési idő

Szakgimnázium (Technikum)

XXXVII. Sport

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

5 év

Szakgimnázium (Technikum)

XIX. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

5 év


 A felvétel feltétele:

 Szakgimnáziumi (Technikum) képzések tekintetében

 A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

-                Tanulmányieredmény:maximálisanadható50pont,a7.osztályévvégiésa8.osztályfélévi tantárgyieredményei:

o        magyar nyelv ésirodalom

o        történelem

o         matematika

o        idegen nyelv

o        az 5.tantárgy: testnevelés - Fitness-wellness instruktor képzés esetén informatika - Nyomdaipari technikus képzésesetén

-                Központi írásbeli vizsgaeredménye:

o        magyar nyelv: maximálisan adható 50pont

o        matematika: maximálisan adható 50pont

-                A  fitness-wellness  instruktor  osztályba   az   a   tanuló   nyerhet   felvételt,   aki   megfelel a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatástaziskola-egészségügyiszolgálat.Afizikaiképességfelmérésrészletesanyagaaz iskola honlapjánmegtalálható.

-                A nyomdaipari technikus szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyiszolgálat.

-                A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu

-                A   tanulók   rangsorolása   a   hozott   és   szerzett    pontok    összesítése    alapján  történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény döntiel.

-                A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számítkétszeresen.

-                A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

 

 Felvételi vizsga ideje:


A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 23. (csütörtök) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2019. december 6-ig.

 

 A képzések jellemzői:

Szakgimnáziumi (Technikum) képzések tekintetében

 Fitness-wellness instruktor

I. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1601

I. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1601

 

 A képzés feladata és felépítése:

 A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos,illetveegyéniedzéseket.Tevékenységeelsősorbanalakosságfittségiállapotánakjavítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplexfelkészültségealapjánegyarántalkalmasalegváltozatosabbmozgásprogramokoktatásáraés a létesítmény működtetésében való hatékonyközreműködésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni,

-  változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású órafajtákattartani,

-  csoportos és egyéni edzésprogramokat összeállítani,vezetni,

-  a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseketmegelőzni,

-  szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokatellátni,

-  az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűenfelügyelni,

-  fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveketkészíteni,

-  a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokatközvetíteni.

 

A Sport ágazati osztály feladata a piacképes szakmai képzés, az élsport támogatása, a felsőfokú tanulmányok előkészítése.

A célja, hogy 9-13. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi és komplex szakmai vizsgára. Az iskola tanrendje kialakításakor figyelembe veszi a sportolók edzési idejét, az edzőtáborokat, a versenyek és mérkőzések beosztását.

A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak a tanulók: edzéselmélet, gimnasztika, terhelésélettan, anatómiai ismeretek, csoportos fitness órák.


Nyomdaipari technikus

I. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1602

I. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1602

 

 A képzés feladata és felépítése:

 Az intézményi képzés fontos része az alapos informatikai ismeretek biztosítása, hiszen a nyomdaipari technológia alapja a digitális tudás. Előremutató fejlesztések, innovációk, korszerű technológiák jellemzikeztazágazatot.Atanulókamegfelelőkompetenciákfejlesztésévelképesséválnakazállandó fejlődésre.

Stabil szakmai alapismeretekkel rendelkező, a változásokhoz alkalmazkodni képes szakembereket nevelő képzést ad az iskola.

Biztosítja a sikeres ECDL vizsga letételét.

Aszakmaiórákonadiákoktöbbekközöttmegtanulják:anyomdaialapismereteket,colormenedzsment ismereteket, in-line feldolgozást, kiemelve a digitális nyomtatványfeldolgozást. Az órákon és szakköri keretekben jártasságot szerezhetnek az újságszerkesztésben, képessé válnak fotók és montázsok készítésére, kiadványok megtervezésére, honlapok megalkotására és arculattervezésre. A szakmai tantárgyaktanításasoránismegjelenikadigitalizáció,elsajátítjákagyakorlatbanalkalmazhatódigitális tudást.

Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a környező nyomdáknál és a helyi médiumoknál, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szakmához kapcsolódó helyeken az egész ország területén.

 

A nyomdaipari technikus osztály célja, hogy felkészítse a tanulókat az érettségi és a komplex szakmai vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerőpiacon és      afelsőoktatásban.

 

Hasznos információk:

 A 46 éves Móra-iskola a XXI. századi kihívásokhoz alkalmazkodva szeretné a szülők és a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy a gyors ütemben fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezet elvárásainak megfeleljenek.

Mindkét ágazati szakgimnáziumi osztály célja a sikeres érettségi és komplex szakmai vizsga előkészítése.

 

Az intézmény infrastruktúrája lehetővé teszi korszerű ismeretek elsajátítását, az élethosszig tartó tanulás és más képességek fejlesztését a tanórákon és azokon kívül is. A 25 méteres feszített víztükrű uszoda és sporteszközökkel kiválóan felszerelt tornacsarnok a sportos-egészséges életmód elsajátítását szolgálja. Az informatikaoktatás az ECDL vizsga letételét segíti.


Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést,aközösségekformálásátszolgálja.Amórásdiákokszámoskulturálisprogramba kapcsolódnak be: Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállítás-látogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, énekkar, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása projektnapokontörténik.

 Az intézmény segíti a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezését.

 Étkezési lehetőség: A Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma menzáján.

 

Nyitott kapuk napja:

 

2019. november 8. (péntek) 9.00 - 12.00 óra

 2019. november 13. (szerda) 16.00 - 17:00 óra