A BEIRATKOZÁS ELJÁRÁSRENDJE

 

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

 

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7.§ értelmében az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat

 

2024. április 18. csütörtökön 8:00-18:00 óra

vagy

 2024. április 19. pénteken 8:00-18:00 óra

 

között kell beíratni. A személyes megjelenés kötelező.

Az adatok online módon történő beküldési ideje a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 2024. március 27. (szerda) 0:00 – 2024. április 19. (péntek) 18:00 óra.

 

A beiratkozás napját megelőzően az adatokat kérem online beküldeni mielőbb – lehetőleg 2024.  április 16. napjáig -, mert így a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok iskolánk honlapjáról letölthetők vagy az iskola bejáratánál kinyomtatva is átvehetők.

 

A beiratkozással kapcsolatos további FONTOS információkról honlapunkon, valamint a bejárati ajtóra kifüggesztett hirdetményen keresztül folyamatos tájékoztatást adunk.

 

Győr, 2024. 03. 20.   

 

Fekete Szabolcs

             igazgató

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL A 2024/2025. TANÉVRE

A hirdetmény fontos szülői feladatokat tartalmaz, ezért kérjük, hogy figyelmesen szíveskedjen elolvasni!

 

 

Intézményünk neve:     Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola

Címe:                              9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.

OM száma:                    203037/029

A beírás időpontja:       2024. április 18. csütörtök 8:00-18:00 óra

vagy

2024. április 19. péntek 8:00-18:00 óra

   A személyes megjelenés kötelező!

 

 

I.    Tennivaló a beiratkozás előtt

 
 

Ø  Amennyiben szándéknyilatkozatát iskolánk választására vonatkozóan a REGISZTRÁCIÓS KÉRDŐÍV kitöltésével még nem jelezte intézményünk felé, akkor ezt 2024. április 10. napjáig szíveskedjen megtenni.

Ø  A Regisztrációs kérdőív honlapunkról letölthető vagy kinyomtatva, iskolánk bejáratának előterében is átvehető.

A Regisztrációs kérdőív visszaküldése az iskolába:

·        E-mailben:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

·        Az iskola bejáratánál elhelyezett gyűjtődobozba bedobható.

Ø A jelentkezési szándék jelzése iskolánk titkárságán telefonon keresztül is lehetséges.

·        Telefonszám: +36 20/430-46-49

Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00 óra

Péntek: 8:00-13:00 óra

Ø Amennyiben Ön iskolánk körzetében lakik, de a szabad iskolaválasztás jegyében másik iskolát választott, akkor ennek bejelentését iskolánk titkárságán kell megtenni. Telefonszám: +36 20/430-46-49

Ø Kérem, hogy a gyermek oktatási azonosító számát az óvodából szíveskedjenek kikérni.

 

 

II.    Tudnivalók elektronikus beiratkozás esetén


 

1.     Az elektronikus jelentkezés felülete:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2024. március 27. 0:00 – 2024. április 19. 18:00

Ø A beiratkozás napját megelőzően az adatokat kérem online beküldeni mielőbb – lehetőleg 2024. április 16. napjáig -, mert így a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

FONTOS! A jelentkezési adatlapot mindenre kiterjedően, nagyon pontosan, a valóságnak megfelelően szíveskedjenek kitölteni! Ezzel segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a feldolgozás folyamata zökkenőmentes legyen.

2.     Technikai segítség, útmutató a felület használatához

·        e-Ügyintézés kérelmezői oldala

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

·        Beiratkozás az általános iskolába

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
vagy
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424949
a fenti oldalról hivatkozott letölthető PDF állomány linkje:
https://tudasbazis.ekreta.hu/download/attachments/2424949/B%C3%81I_Sz%C3%BCl%C5%91i+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2024_HJ_v1.0.pdf

 

 

III.    A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek


 

FONTOS: Az alábbiakban felsorolt dokumentumok kitöltött, aláírt - ha szükséges -, tanúkkal ellátott, eredeti példányát személyesen kell benyújtani az iskolában a beiratkozás napján.

A nyilatkozatok a honlapról letölthetők vagy iskolánk előterében kinyomtatva is átvehetők.

1.     Jelentkezési adatlap: a Kréta felületen az adatok megadása után kell kinyomtatni és alá kell írni.

2.     A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosító (személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat).

3.     A gyermek nevére kiállított – a szülővel megegyező - lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

4.     A gyermekkel együtt élő törvényes képviselő személyi azonosító igazolványa, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

5.     A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

6.     A gyermek nevére kiállított Adókártya.

7.     Amennyiben van (eredeti példány):

üaz iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

üOktatási Hivatal határozata: ha a szülő kérvényt nyújtott be a tankötelezettség megkezdésére vonatkozóan az Oktatási Hivatalhoz.

üjárási, megyei szakértői bizottság szakértői véleménye (SNI, BTMN)

ülogopédiai szakvélemény.

8.     Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A Kréta felületen pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja. Ezt kinyomtatva, aláírva az iskolában kell benyújtani.

Ha az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor az iskolában be kell mutatni:

                        - a bírósági végzést,

                        - a gyámhivatal határozatát,

                        - a szülő gyámhivatalban felvett nyilatkozatát,

                        - a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát.

9.     Nyilatkozat a szülő tájékoztatási kötelezettségéről ( 3/a számú vagy 3/b számú melléklet)

·    Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába.

    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet –

    - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók:

   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései

A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük.

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1)   A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2)   A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendőa kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3)    Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt
felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

10.     Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

 * A Kréta felületen  pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja. Ezt kinyomtatva, aláírva az iskolában kell benyújtani.

·  A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a család mely lakcímen tartózkodik életvitelszerűen (lakóhely/tartózkodási hely).

o   Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideje tartózkodik.

11.     Nyilatkozat az etika/hit-és erkölcstan tantárgy választásáról

* A Kréta felületen  pontosan rögzítésre kerülő adatok alapján a nyilatkozatot a rendszer generálja. Ezt kinyomtatva, aláírva az iskolában kell benyújtani.

12.     Nyilatkozat az adatvédelemről

 

 

IV.    Tudnivalók személyes beiratkozás esetén


 

Ø  Ø  A beiratkozáshoz szükséges okmányok, dokumentumok listája az elektronikus úton történő beiratkozásnál olvasható.

*A szükséges nyilatkozatok a honlapról letölthetők vagy iskolánk előterében átvehetők.

ü2. számú melléklet,

ü3. számú melléklet,

ü3/a vagy 3/b számú melléklet,

üNyilatkozat etika/hit- és erkölcstanról,

üAdatkezelési nyilatkozat.

Kérem, hogy a fenti nyilatkozatokat előre szíveskedjenek kitölteni, aláírni, szükség esetén tanúkkal ellátni.

 

 

V. Tankötelezettség külföldön történő teljesítése

 

Ha a tanköteles korba lépő gyermek a tankötelezettségét külföldön teljesíti, akkor ennek tényét a szülők az Oktatási Hivatal felé kötelesek bejelenteni.

- A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, majd a kinyomtatott kérelmet az alábbi címre elküldeni:

Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

Budapest, Pf. 19.

1363

 

 

További tudnivalók

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola felvételi körzetében lakik.

A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az igazgató küldi meg a szülő részére.

Amennyiben a választott iskola vezetőjea gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (3) bekezdése, valamint a Szkt. 37.§ (1) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül.

Az elsőfokú felvételi határozat ellen benyújtott eljárást megindító kérelmet az Szkt. 37. § (2) bekezdés b) pontja és 37. § (4) bekezdése alapján a Szakképzési Centrum főigazgatója bírálja el.

A kérelmeket Hartyándiné Frey Aranka főigazgató asszonynak (Győri Szakképzési Centrum 9024 Győr,Nádor tér 4.) kell címezni, de a Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán út 20-24.) kell benyújtani.

A kérelmek benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

·     a felülbírálati illetve törvényességi kérelem indoklása (milyen egyéni érdeksérelem érte a tanulót, illetve milyen jogszabálysértést tapasztalt a szülő a felvételi eljárás során),

·      az általános iskola elutasító határozata.

 

Győr, 2024. március 20.

                                                                                     Fekete Szabolcs

                                                                                           igazgató