Adatkezelési nyilatkozat 2021

 

Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola

 

9023 Győr, Kodály Zoltán út 20-24     Tel.: 96/427-244

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     http:// www.moraferenciskola.hu

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 

 

Alulírott

Szülő/törvényes képviselő neve:______________________________________________________

Lakcíme:_________________________________________________________________________

Születési helye és ideje:_____________________________________________________________ (továbbiakban szülő), mint hozzájáruló személy

 

tudomásul veszem, valamint önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok

 

Tanuló neve:_______________________________________________________________________

Anyja neve:________________________________________________________________________

Lakcíme:__________________________________________________________________________

Születési hely és ideje: _______________________________________________________________ (továbbiakban tanuló);

 

érintett tanuló nevében és képviseletében eljárva/ vagy – 16. életévét betöltött tanuló esetében a tanuló önkéntesen hozzájárul- ahhoz, hogy a(z) Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24. (továbbiakban Intézmény)

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR),

- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info. tv.),

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.),

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 12/2020 (II.7.) Korm. rendeletben

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján a tanulói jogviszony létesítése, fenntartása, valamint az közoktatási feladatok teljesítése céljából személyes adataimat megismerje és kezelje.

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az Intézmény által tanítási időben és azon kívül, belső vagy külső helyszíneken szervezett intézményi és osztályközösség szintű ünnepeken, rendezvényeken vagy kirándulásokon, a tantestület tagjai, illetve az általuk felkért személyek a rólam/gyermekemről fénykép-, hang- vagy videofelvételt készítsenek, a fénykép-, hang- vagy videofelvételt közzé tegyék, a felvételt az intézményről tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok rendelkezésére bocsátsák, az intézmény pedagógusai a portfólió-készítéshez és promóciós célokra felhasználhassák.

 

Alulírott tudomással bírok arról, hogy

·        az adatszolgáltatásom önkéntes, mint érintett személynek jogom vankérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogom van az adathordozhatósághoz,

·        jogom van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,

·        jogom van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A fenti – és az Intézmény honlapján található – adatkezeléssel kapcsolatos információkat és tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem, személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül adom beleegyezésemet.

 

Győr, 2021.  év _____________ hó _____ nap

 

 

……………………………….

tanuló aláírása (szükség esetén)

…………………………………

törvényes képviselő aláírása