Kezdőlap

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

14/2017.(VI. 14.)EMMIrendelet a2017/2018.tanévrendjéről

 

 2.  melléklet  a  14/2017.  (VI.  14.)  EMMI  rendelethez

 

A középfokúiskolai,akollégiumi,valaminta KöznevelésiésaSzakképzésiHídprogramba történőfelvételieljáráslebonyolításánatemezése a2017/2018.tanévben

 

 

1.

Határik

 

Feladatok

 

2.

 

2017.szeptember

11.

AzoktatásértfelelősminiszterpályázatothirdetazAranyJánosTehetséggondoProgramba,azArany

JánosKollégiumiProgramba,valamintazAranyJánosKollégiumi-SzakközépiskolaiProgrambatörnő jelentkezésről.

 

3.

2017.szeptember

30.

AHivatala honlapjánközleményformájábannyilvánosságrahozzaa középfokúiskoláktanulmányi

területeinekmeghatározásiformáját.

 

4.

 

2017.október20.

Aközépfokúiskoláka középfokúinzményekfelvételiinformációsrendszerében

-a Hivataláltalközzétettközleménybenfoglaltakszerint - meghatározzáktanulmányiterületeiket,és gzítikafelvételieljárásukrendjéttartalmazófelvételitájékoztatójukat.

 

5.

 

2017.október20.

Aközépfokúiskoláknak,kollégiumoknaknyilvánosságrakellhozniuka honlapjukona felvételi

jékoztatójukat.

6.

2017.október31.

Azáltalánosiskolatájékoztatjaa nyolcadikévfolyamostanulókatafelvételieljárásrendl.

 

7.

 

2017.november

15.

AHivatalközzéteszia 6 és8 évfolyamosgimnáziumiközpontiírásbelifelvételivizsgátszervező

gimnáziumok,továbbáa nyolcadikévfolyamosokszámáraközpontiírásbelifelvételivizsgátszervező inzményekjegyzékét.

 

8.

 

2017.december8.

Atanulókjelentkezéseaközpontiírásbelifelvételivizsgáraközvetlenüla központiírásbelifelvételi

vizsgátszervező-azAranyJánosTehetséggondoProgramratörnőpályázatbenjtásaeseténa pályázatbanmegjelölt-inzménybe.

 

9.

2017.december

12.

AzAranyJánosTehetséggondoProgramratörnőpályázatokbenjtása.

 

10.

 

2017.december

13.

AközpontiírásbelifelvételivizsgátszervezőinzményekeddigazidőpontigjelentikaHivatalnak-a

Hivataláltalmeghatározottmódon-a hozzájuka központiírásbelifelvételivizsgákrajelentkezőkalapján a feladatlapigényüket.

 

11.

 

2018.január19.

AzAranyJánosTehetséggondoProgrambatartozóinzményekmegszervezika találkozásta

programbajelentkezőkkel.

12.

2018.január20.

Azáltalánosfelvételieljáráskezdete.

 

 

13.

 

2018.január20.,

10.00

Központiírásbelifelvételivizsgákazérintett6 és8 évfolyamosgimnáziumokban.

Központiírásbelifelvételivizsgáka kilencedivfolyamraésazAranyJánosTehetséggondo

Programbajelentkezőkszámáraazérintettinzményekben.

 

14.

 

2018.január25.,

14.00

Pótlóközpontiírásbelifelvételivizsgáka 6 és8 évfolyamosgimnáziumokban,továbbáa kilencedik

évfolyamra,valamintazAranyJánosTehetséggondoProgrambajelentkekszámáraazoknak,akikaz előzőírásbelinalaposokmiattnemtudtakrésztvenni.

 

15.

 

2018.január26.

AzAranyJánosTehetséggondoProgrambatartozóinzményekmegszervezika találkozásta

programbajelentke,a tlóírásbelinrésztvetttanulókkal.

 

16.

 

2018.február8.

Aközpontiírásbelifelvételivizsgátszervezőinzményeka Hivataláltal megharozottmódortesítik

azírásbelieredményéla tanulókat.

 

17.

 

2018.február9.

AzAranyJánosTehetséggondoProgrambanrésztvevőinzményeka programrabenjtott

pályázatokeredményél-egymásegyidejűelőzetesértesítésévelésazoktatásértfelelősminiszter bevonásával-értesítikazérintetttörvényesképviselőket,tanulókatésáltalánosiskokat.

 

 

18.

 

 

2018.február19.

Azáltalánosiskolatovábbítjaa tanulóijelentkezésilapokata középfokúiskoknak,a tanulóiadatlapok

elsőpéldányátpediga Hivatalnak.

(A6 és8 évfolyamosgimnáziumbatörnőjelentkezésrőla tanulóközvetlenülismegküldhetia jelentkezésilapota gimnáziumnak,a tanulóiadatlapota Hivatalnak.)

19.

2018.február19.

Jelentkezésa rendészetértfelelősminiszteráltal fenntartottrendészetiszakgimnáziumokba.

 

20.

2018.február22.

- március13.

Aszóbelimeghallgatásokazáltalánosfelvételieljáráskeretében.

21.

2018.március14.

Aközépfokúiskolaeddigazidőpontignyilvánosságrahozzaa jelentkekfelvételijegyzékét.

 

22.

2018.március21-

22.

Atanulóiadatlapokmódosításánaklehetőségeazáltalánosiskoban.


 

 

23.

 

2018.március23.

Azáltalánosiskolaeddigazidőpontigelzárvaőrziazeredeti,korábbanbeltttanulóiadatlap

másodikpéldányát.Amódosítótanulóiadatlapotekkorkellmegküldenia Hivatalnak.

 

24.

 

2018.március28.

AHivatalelektronikusformábanmegküldia középfokúiskoknaka hozzájukjelentkezetteklisját

ABCsorrendben.

 

25.

 

2018.március28.

AKlebelsbergKözpontkijelölia KöznevelésiHídprogramota következőtanévtőlmegvalósító

középfokúinzménytvagyinzményeket,éserrőltájékoztatjaazáltalánosiskolákat.

 

26.

 

2018.március28.

Aszakképzésértés felnőttképzésértfelelősminiszter,valamintazagrárpolitikáértfelelősminiszter

kijelölia SzakképzésiHídprogramota következőtanévtőlmegvalósítóközépfokútagintézménytvagy inzményeket,éserrőla KlebelsbergKözpontonkeresztültájékoztatjaazáltalánosiskolákat.

27.

2018prilis10.

AHivatalamódosítótanulóiadatlapokalapjánkiegészítia jelentkezetteklisját.

 

28.

 

2018prilis13.

Aközépfokúiskolaigazgatójaazideiglenesfelvételirangsort-a Hivataláltal megharozottmódon-

megküldia Hivatalnak.

 

29.

 

2018prilis20.

AHivatalkialakítjaa végeredménytazigazgatóintésekéstanulóiadatlapokegyeztetésealapján,és

elküldiazta középfokúiskoláknak(egyeztetettfelvételijegyzék).

 

30.

 

2018prilis27.

Afelvételthirdetőközépfokúiskolákmegldika felvételrőlvagyazelutasításlszóértesítésta

jelentkezőknekésazáltalánosiskoláknak.

 

31.

 

2018.május7-18.

Rendkívülifelvételieljárástkelltartani,haazáltalánosfelvételieljáráskeretébena felvehetőlétszám

90%-ánálkevesebbtanulótvettekfel.

 

32.

2018.május7.

-augusztus31.

Aközépfokúiskolaigazgatójarendkívülifelvételieljárástírhatki.

 

33.

 

2018.május18.

A2018.május18-igmegtartottrendkívülifelvételieljárástmeghirdetőiskolaigazgatójanta felvételi

kérelmekl.

34.

2018.június1.

Abenjtottkérelmekalapjánlefolytatottjogorvoslatieljárásbefejezésea fenntartónál.

 

 

35.

 

 

2018.június18.

Azáltalánosiskolaértesístlda tanulóróla tanulóállandólakhelye,ennekhnyábantartózkodási

helye szerintilletékesmegyeszékhelyszerintijárásihivatal,valaminta KlebelsbergKözpontrészére, amennyibenkezdeményezia tankötelestanufelvételéta KöznevelésiHídprogramba.

AKlebelsbergKözpontkijelöllegalábbegy,amegyeteleténműködőKöznevelésiHídprogramban résztvevő köznevelésiinzményt,amelya tanulótfelveszitankötelezettségénekteljesítéseérdekében.

 

 

 

36.

 

 

 

2018.június18.

Azáltalánosiskolaértesístlda tanulóróla tanulóállandólakhelye,ennekhnyábantartózkodási

helye szerintilletékesmegyeszékhelyszerintijárásihivatal,valaminta NemzetiSzakképzésiés FelnőttképzésiHivatalrészére,amennyibenkezdeményeziatankötelestanufelvételéta Szakképzési Hídprogramba.

ANemzetiSzakképzésiésFelnőttképzésiHivatalkijelöllegalábbegy,amegyeterületénműködő SzakképzésiHídprogrambanrésztvevőközépfokúinzményt,taginzményt,amelya tanulótfelveszi tankötelezettségénekteljesítésrdekében.

 

37.

 

2018.június21-23.

Beiratkozása középfokúiskokba,valaminta Köznevelésiésa SzakképzésiHídprogrambaaziskola

igazgatójaáltalmeghatározottidőben.

 

38.

2018.július25.

-augusztus10.

Beiratkozása honvédelemértfelelősminiszterfenntartásábanlévő,kizálaga honvédelemértfelelős

miniszterhatáskörébetartoszakképesítésekreva felkészítéstfolytatószakképzőiskolába.

 

39.

2018.augusztus1-

31.

Beiratkozása rendészetértfelelősminiszteráltal fenntartottrendészetiszakgimnáziumokba.

 

40.

2018.augusztus

31.

Pótbeiratkozása Köznevelésiésa SzakképzésiHídprogramra.